Actueel

Wij proberen als koepelorganisatie de belangen van moslimstudenten op nationaal vlak zo goed mogelijk te behartigen. Daarom houdt MSA Nederland zich bezig met actuele zaken omtrent moslimstudenten. Hieronder volgt een greep uit de statements die MSA Nederland gepubliceerd heeft.

Amsterdam, 21 oktober 2020

MSA Nederland geschokt door gebeurtenissen in Frankrijk

De Nederlandse Moslimstudenten Associatie Nederland (MSA NL) heeft geschrokken kennisgenomen van de brute moord op de Franse leraar Samuel Paty afgelopen vrijdag. MSA NL keurt zowel de moord, als de hierop volgende aangekondigde maatregelen van de Franse president Macron en zijn minister van Binnenlandse Zaken Darmanin ten zeerste af. De moord op Samuel Paty lijkt helaas niet alleen een aanslag op het individu, maar ook een aanslag op de Franse samenleving.

Anno 2020 observeren we in Frankrijk weer hetzelfde soort klimaat van verdeeldheid, vijandigheid en angstgevoelens als dat we in 2016/2017 zagen. Men zou denken dat we na 3 jaar inmiddels wel hebben geleerd dat het aansprakelijk houden van een hele gemeenschap voor de daden van een individu totaal onverantwoord is. Toch lijkt het erop dat dit besef bij de Franse autoriteiten nog ontbreekt. Daar waar enkele jaren geleden alleen nog door rechtse politici werd geroepen dat islamitische organisaties moesten worden opgeheven, wordt dit inmiddels ook gedaan door een regerend minister.

De Franse staat, die vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel zegt te hebben staan, wil nu een organisatie verbieden die opkomt voor diezelfde Franse kernwaarden. Organisaties zoals het CCIF (Collectif contre l’islamophobie) worden tot vijand van de staat verklaard, terwijl ze de rechten van moslimburgers in Frankrijk willen respecteren en verdedigen. Een gemarginaliseerde groep als de Franse moslimbevolking wordt op deze manier onthouden van de kans om écht deel uit te maken van de maatschappij en wordt weggezet als tweederangsburger. De huidige politieke beslissingen van Macron en de zijnen zijn, zelfs in het huidige klimaat, met een rationele visie onnavolgbaar.

MSA NL spreekt haar steun uit aan organisaties zoals het CCIF en het werk dat zij verrichten. MSA NL zal altijd opstaan tegen onrecht en zij aan zij staan met organisaties die hier ook tegen strijden.

– EINDE PERSBERICHT –

Amsterdam, 21st of October 2020

MSA Nederland shocked by events in France

The Muslim Student Association Nederland (MSA NL) has been shocked by the brutal murder of French teacher Samuel Paty last friday. MSA NL strongly condemns and disapproves both the murder and the subsequent measures that were announced by French President Macron and his Minister of Internal Affairs Darmanin. Unfortunately, the murder of Samuel Paty appears not only to be an attack on the individual, but also an attack on the entire French society.

In 2020 we are again observing the same levels of division, hostility and fear in the French society as we witnessed back in 2016/2017. One would be inclined to think that after a period of 3 years we would have learned that holding an entire community accountable for the acts of one individual is rather irresponsible and hazardous. Yet it seems that that awareness is lacking within the French authorities. Just a few years ago only right-wing politicians were calling for a ban on islamic organisations. Right now, this is unfortunately also done by a reigning minister.

The French state, which claims that freedom and equality are of the utmost importance, now wants to dissolve an organisation that stands up for those same French core values. Organisations, such as the CCIF (Collectif contre l’islamophobie) are declared enemies of the state while their main goal and their right to exist is to respect and defend the rights of Muslim citizens in France. In this way, a marginalized group such as the French Muslim community is denied the opportunity to be a real part of society and is dismissed as second-class citizens. The current political decisions of Macron and Darmanin are, even in the current political climate, inimitable and unprecedented.

MSA NL expresses its support to organisations such as the CCIF and the work they are doing. MSA NL will always stand up against intolerance and injustice and will stand side by side with organisations that fight against this.

– END OF PRESS RELEASE –

Europese actiedag tegen islamofobie – 21 september 2020

Statement MSA NL ter gelegenheid van de Europese actiedag tegen islamofobie

In het kader van de Europese actiedag tegen islamofobie herhaalt de Moslimstudenten Associatie Nederland (MSA NL) wederom de noodzaak voor Europese instituties en de Nederlandse overheid om islamofobie publiekelijk als een specifieke vorm van racisme te erkennen en af te keuren. Islamofobie is een groeiend probleem in Nederland en Europa, de omvang wordt met de dag groter. Dit resulteert in wantrouwen, angst en haat tegenover de moslims. We kunnen er niet omheen draaien: islamofobie is zichtbaar in de publieke ruimte.

Verschillende rapporten en onderzoeken die zijn verricht naar islamofobie laten zien dat anno 2020 islamofobie is genormaliseerd en geïnternaliseerd in de Nederlandse samenleving door zowel moslims als niet-moslims. Uit het European Islamophobia Report (2019) is onder andere gebleken dat alleen al in 2018 er in Nederland sprake was van meer dan 1000 incidenten van islamofobische aard (1). Een belangrijke constatering uit verschillende onderzoeken is dat niet alleen de opkomst van sociale media bijdraagt aan het normaliseren van islamofobie in Nederland, waardoor men een negatief beeld krijgt van moslims. Maar ook het politieke klimaat in Nederland, en in het bijzonder de rol van politici, vormt een belangrijke factor. Waar grofweg 30 jaar geleden de meeste politici zich terughoudend opstelden tegenover xenofoob taalgebruik, is deze terughoudendheid inmiddels bij een grote groep politici verdwenen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat veel Nederlanders zich vrij voelen om zich op een bepaalde manier uit te laten over de islam, zonder hierbij te letten op het taalgebruik en hoe dit overkomt op de moslimgemeenschap. 

Het is belangrijk om op te merken dat islamofobie een directe invloed heeft op de geestelijke gezondheid van jonge moslims. Uit recent onderzoek van stichting Meld Islamofobie blijkt dat de effecten van islamofobie op veel vlakken invloed  hebben op moslims (2). Voor de moslims die in Nederland leven, zijn de gevolgen van toenemende islamofobie dagelijks voelbaar. Deze gevolgen uiten zich in de vorm van intimidatie op straat, het aanzetten tot haat op social media, de beperkingen in de arbeidsmarkt en het bemoeilijken van het dagelijks leven en het welzijn van moslims in Nederland.

Als een organisatie die streeft naar een sterke en trotse gemeenschap van Nederlandse moslimstudenten die  een grote en waardevolle impact heeft op de Nederlandse samenleving, zien wij het als een belangrijke taak om actief deel te nemen aan het publieke debat. Dit doen wij door actuele ontwikkelingen nauw te volgen en hierop in te grijpen waar dat nodig is. Op dit moment is het nodig om publiekelijk islamofobie te erkennen als een specifieke vorm van racisme en af te keuren. 

Vandaag meer dan ooit tevoren, verzoeken we dringend aan nationale besluitvormers om de strijd tegen islamofobie serieus te nemen. 

-Einde-

  1. Amina Smits Akilma: Islamophobia in the Netherlands: National Report 2019, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2019, Istanbul, SETA, 2020, blz. 531-562.
  2.  I. Abaâziz, ‘Alledaagse islamofobie in Nederland. Een verkennend onderzoek’ 2019, stichting Meld Islamofobie.

Statement MSA NL on the occasion of the European Action Day against Islamophobia

On the occasion of the European Action Day against Islamophobia, MSA Nederland (MSA NL) reiterates the need that European institutions and Dutch government must publicly recognise and condemn Islamophobia as a specific form of racism. Islamophobia is a growing problem in the Netherlands and Europe, its size is increasing by the day – every demonstration of negative media causes more and more mistrust, fear and hatred towards Muslims. We cannot ignore it: Islamophobia is visible in the public space.

Various reports and studies that have been conducted into Islamophobia show that in 2020 Islamophobia has been normalized and internalized in Dutch society by both Muslims and non-Muslims. The European Islamophobia Report (2019) showed, among other things, that in 2018 alone there were more than 1000 incidents of an Islamophobic nature in the Netherlands (1). Various studies have shown that acceptance of Islamophobia and discrimination is not the only response of Dutch Muslim students. A very low willingness to report incidents to authorities is also one of the reactions of the Muslim students. An important observation from research is that not only the rise of social media contributes to the normalization of Islamophobia in the Netherlands, which gives a negative image of Muslims. The political climate in the Netherlands, and in particular the role of politicians, is also an important factor. While roughly 30 years ago most politicians were reluctant to use xenophobic language, this reluctance has now disappeared among a large group of politicians. The threshold for the acceptance of certain (unacceptable) language has been greatly lowered by the Muslim community. This is clear from the fact that many Dutch people feel free to express themselves in a certain way about Islam, without paying attention to the language and how this comes across to the Muslim community.

It is important to note that Islamophobia has a direct impact on the mental health of young Muslims. Recent research by the organisation “Meld Islamofobie” shows that the effects of Islamophobia have an influence on Muslims in many areas (2). For the Muslims living in the Netherlands, the consequences of increasing Islamophobia are felt on a daily basis, which manifests itself in the form of intimidation on the street, incitement to hatred on (social) media, the limitations on the labor market and the complication of daily life and the well-being of Muslims in the Netherlands.

As MSA NL, we strive to make Muslim students aware of the political and social discourses. This strategy will be the pivot between MSA NL and the outside world, with the main objectives of promoting the interests of Muslim students (promoting), building a sustainable network (mediating) and limiting a negative image (protecting) as much as possible. In a time when Muslims (the youth) and the Islam are presented in a negative, one-sided and stigmatizing way, this strategy is highly desirable. Following this strategy, MSA NL  finds it of the utmost importance to recognise and condemn Islamophobia as a specific form of racism.

Today, more than ever, we urge national decision makers to take Islamophobia seriously.

-The end-

  1. Amina Smits Akılma: Islamophobia in the Netherlands: National Report 2019, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2019, Istanbul, SETA, 2020, p. 531-562.
  2. Abaâziz, ‘Alledaagse islamofobie in Nederland. Een verkennend onderzoek’ 2019, stichting Meld Islamofobie.